L'impacte en les persones

Un 8% de les persones de la diòcesi de Girona ha rebut ajuda de Càritas

29.915

persones ateses

68.004

persones beneficiades

21,8%

d'increment d'atenció

43,1% d'increment d'atenció en necessitats bàsiques

18,2% d'increment d'atenció en projectes socioeducatius

44,8% d'augment d'inversió en ajudes

1 de cada 5 llars ateses no té ingressos

un 16% de les persones ateses treballa

8% de famílies monoparentals

Creix un 7% el nombre de persones joves ateses

67,2% demana ajudes als serveis socials

14,7% de les persones viu en habitatges ocupats

Increment de persones ateses

2018

22.052 persones ateses

2019

24.553 persones ateses

2020

29.915 persones ateses

Dades econòmiques

Durant el 2020, Càritas Diocesana de Girona va destinar més de 9 milions d'euros a totes les seves activitats. Les fonts privades van representar el 44,18% dels recursos gestionats, gràcies a la solidaritat i el compromís de tantes persones i entitats que confien en nosaltres i ens permeten treballar per tal que a la nostra societat ningú no es quedi enrere.

9.229.040€

inversió social

Procedència dels fons

Fons privats 44,8%

3.162.454€

Fons públics 55,82%

3.995.278€

Detall dels fons privats

Socis, donants i llegats

28,74%

Parròquies i entitats religioses

3,31%

Entitats privades

7,81%

Altres (extraordinaris) 4,32%

Detall dels fons públics

Estat

0,28%

UE Fons Social Europeu

1,72%

Ens locals

30,20%

Generalitat de Catalunya 23,62%

Destí de la inversió social

Acció social

88,17%

Gestió i Administració

9,30%

Voluntariat i formació

0,95%

Sensibilització, comunicació i captació 1,58%

Detall de la informació econòmica

* Es presenta informació econòmica agrupada de Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G i d’Ecosol, empresa d’inserció (Economia Solidària, Empresa Inserció, SLU), amb NIF B17859786. El detall de procedència dels fons es refereix només a Càritas Diocesana de Girona. El detall dels comptes d’Ecosol, empresa d’inserció està especificat en el seu apartat en aquesta memòria. Els comptes de totes dues entitats són provisionals i estan pendents dels respectius informes d’auditoria externa de comptes d’acord amb la Llei 22/2015 d’auditoria de comptes.

** Cooperació internacional, detall del recaptat de les campanyes d’emergència, i desenvolupat a través dels programes de cooperació de Càritas espanyola.